திருமுறைப் பயிற்சிப் பட்டறை முதல் நாள் (12-03-2024) – திருமறைக்காடு சிவகுமார் சொக்கநாதன்

யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் சிட்னி பழைய மாணவர் சங்க திருமுறைப் பயிற்சிப் பட்டறை முதல் நாள் (12-03-2024) – திருமறைக்காடு சிவகுமார் சொக்கநாதன்